Tổ tiên người Việt vẫn ước mơ một ngày no bụng

Tổ tiên người Việt vẫn ước mơ một ngày no bụng, làng quê thanh bình. Không cầu mong hơn mà mong được ngang bằng các nước ngay trong khu vực thôi. Nhưng trước hết phải được tự do làm ăn không còn kẻ không làm mà chỉ nghĩ cách ăn chặn, không ăn được thì nghĩ cách cấm đoán để thể hiện quyền. Những chiêu độc tương tự như thế còn nhiều ai cũng biết cả rồi. Giờ là những đổi mới thật sự nhờ đổi mới thì dù là ai vì dân vì nước vì lợi ích xã hội cần đối mặt sự thật vì thế giới văn minh là nhờ ở nói thẳng nói thật.
A Chung sớm đối thoại giờ nào thì giảm thiểu được căng thẳng không đáng có cho nhiều người ” một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Sai hay đúng chỉ cần công tâm dù rằng anh cũng trên đe dưới búa. Đến bác Trọng người kế tục khởi sướng việc chống tham nhũng thì anh có gì phải nghĩ. Mà người dân Đồng Tâm cũng chỉ mong có anh người đại diện chính quyền được tin cậy. Anh hãy cứ làm hết trách nhiệm bằng tình yêu quê hương giống nòi Việt Nam
Cho dù sai hay đúng thì ngày mai lịch sử sẽ phán xét công bằng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *