Monthly Archive: October 2016

Chiều nay

Chiều nay, bỗng nổi hứng đọc lại vài trang viết của K.J. Rowling. Chẳng có gì ở bà ngoài nỗi suy tư về sự thất bại. Mình cũng có nhiều thất bại, cũng nhiều thứ lắm: Thất bại vì không…
Read more