Hỡi những con người cứ động đến ăn uống

Hỡi những con người cứ động đến ăn uống, tiệc tùng là nổi hứng, là chúc tụng là ép buộc nhau phải uống, không uống, không đi chúc chúc tụng, không đi giao lưu thì: Cho nhau là đủ chuyện vân vân và vân vân. Hãy đọc bài này đi
mà suy ngẫm, đừng lấy việc uống để đánh giá nhau về tình cảm, sự tôn trọng, tính cởi mở hoặc hàng mớ những suy diễn vân vân và vân vân. Mà nay người ta còn nói các hoạt động giao dịch, kí tá, thỏa thuận làm ăn và lại cũng vân vân và vân vân thường được thực hiện có hiệu quả và hiểu nhau tên bàn nhậu mới kinh chứ. Viêt Nam ta có cả một văn hóa ẩm thực cũng đúng thôi. Cơ chế thoáng mà không có thực sao vực được đạo. Suy cho cùng cũng chỉ vì cái miệng!